PRO FORMA

Tajuk

Kandungan

1

Teori Fonetik dan Fonologi

 • Definisi, Perbezaan
 • Matlamat Sebutan Baku Bahasa Melayu
 • Pelaksanaan Sebutan Baku Bahasa Melayu

 

2

Artikulasi dan Artikulator

 • Alat-alat Artikulasi
 • Artikulasi Vokal

 

3

Artikulasi dan Artikulator

 • Artikulasi Konsonan
 • Artikulasi Diftong

 

4

Huruf-huruf dalam Bahasa Melayu

 • Vokal
 • Konsonan (asal, pinjaman, gandingan, rangkap)
 • Diftong

 

5

 Simbol Fonetik dalam Bahasa Melayu

 • Vokal
 • Konsonan
 • Diftong

 

6

 Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu

 • Vokal Hadapan, Tengah, Belakang, Nasalisasi
 • Diftong

 

7

 Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu

 • Konsonan Letupan
 • Konsonan Geseran
 • Konsonan Getaran

 

8

Fonem Segmental dalam Bahasa Melayu

 • Konsonan Sengauan
 • Konsonan Separuh Vokal
 • Konsonan Pinjaman

 

9

Fonem dalam Bahasa Melayu

 • Fonem Vokal
 • Konsonan

 

 

 

10

Fonem Suprasegmental dalam Bahasa Melayu

 • Maksud Prosoni dan Kelantangan Suara
 • Tekanan, Nada
 • Jeda, Panjang Pendek

 

11

Latihan Sebutan dan Penyukuan Sebutan

 • Vokal
 • Konsonan
 • Diftong

 

12

Latihan Transkripsi Sebutan dan Penyukuan Sebutan

 • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Vokal
 • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Konsonan
 • Mentranskripsi perkataan-perkataan yang mengandungi Diftong

 

13

Sebutan Baku Kata Terbitan

 • Imbuhan Awalan
 • Imbuhan Akhiran
 • Imbuhan Apitan

 

14

Sebutan Baku Kata Pinjaman

 • Dari Bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang Lain
 • Dari Bahasa Arab
 • Istilah Agama

 

15

Latihan mentranskripsi satu perenggan sepanjang 150 ke 200 patah perkataan

 

 

JUMLAH